Oki toneri

B401
Štampači: OKI B401d/ B401dn

B410/420/430
Štampači: OKI B410d/ B410dn/dB420dn/ B430dn/ MB460/ 470/ 480

B411/ 431
Štampači: OKI B411/ B431/ MB461/ MB471/ MB491

B412/432
Štampači: OKI B412/ B432/ B512/ MB492/ MB472/ MB562

B432
Štampači: OKI B412/ B432

B411/412/431/432 DRUM UNIT
Štampači: DRUM OKI B411D, 411DN, B412, B431D, B431DN, B432, B512, B512DN, MB471WMFP, MB471DNMFP, MB491DNMFP, MB461DNMFP, MB470MFP, MB472MFP, MB492MFP, MB562MFP, MB472dnwMFP, MB492dnMFP, MB432dnMFP, MB562dnwMFP, B401, B401D, B401DN, MB441MFP, MB451MFP, B431d, B431dn, B411d, B411dn, MB461, MB471, MB491, MB471w, B412dn, B432dn, B512dn, MB472dnw, MB492dn, MB562dnw

B4131
Štampači: OKI B4131

B4400
Štampači: OKI B4400N/ B4400/ B4550/ B4600/ B4600N/ B4600PS/ B4600NPS